Regulamin sklepu internetowego „Defi-Home”

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Defi-Home”, dostępny pod adresem internetowym https://defi-home.pl/, jest prowadzony przez LKVK GROUP sp. z o. o, z siedzibą pod adresem: Gdańska 3A, brama T1, 05-152 Cząstków Mazowiecki (FASHIONLOGISTICS; Panattoni), Polska LKVK GROUP sp. z o.o.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – LKVK GROUP sp. z o. o, NIP: 7011048853, adres: Gdańska 3A, brama T1, 05-152 Cząstków Mazowiecki (FASHIONLOGISTICS; Panattoni), Polska LKVK GROUP sp. z o.o.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://defi-home.pl/.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Gdańska 3A, brama T1, 05-152 Cząstków Mazowiecki (FASHIONLOGISTICS; Panattoni), Polska LKVK GROUP sp. z o.o.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@defi-home.eu
 3. Adres korespondencyjny (nie przyjmuje zwroty): ul. Hoża, nr 86, lok. 410, 00-682, Warszawa, kraj POLSKA
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą podanych w Regulaminie danych.

§4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Ceny mogą ulegać zmianie, a dynamiczne profilowanie cen lub ustalanie ich w czasie rzeczywistym może mieć miejsce.

§5 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest po złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje do realizacji. Potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie e-maila z potwierdzeniem.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania Produktu.
 2. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 3. W razie odstąpienia, Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie na adres Sprzedawcy, a koszty zwrotu ponosi sam.
 4. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku niektórych rodzajów umów, m.in. umów o świadczenie usług, gdy usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta.

§7 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktu zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamację należy zgłaszać na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacje na ten temat znajdują się przy opisie Produktu w Sklepie.

§8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży oraz, na zgody Klienta, w celach marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym powiadomi Klienta co najmniej 7 dni przed zmianą.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez platformę ODR dostępną online.

10. Zgoda na marketing

Korzystając z naszej strony, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych. Dajemy możliwość wypisania się z subskrypcji w każdej chwili przez konto użytkownika lub klikając link w wiadomości marketingowej.